Aurora MySQL のバックアップは本当にそれでいいのだろうか?

Aurora MySQL のバックアップは本当にそれでいいのだろうか?